• HALJALA RAHVAMAJA

 • HALJALA RAHVAMAJA

 • HALJALA RAHVAMAJA

 • HALJALA RAHVAMAJA

 • HALJALA RAHVAMAJA

Rahvamaja nõukogu

NÕUKOGU ESIMEES

 • Neeme Kuningas

NÕUKOGU LIIKMED

 • Kertu Karus
 • Krista Keedus
 • Marko Torm
 • Andres Truman

Rahvamaja nõukogu

Rahvamaja sisulise ja organisatoorse töö paremaks korraldamiseks moodustatakse rahvamaja juurde seitsmeliikmeline nõuandev organ nõukogu.  Nõukogu koosseisu kinnitab kolmeks aastaks Haljala vallavalitsus. Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe, kes juhatab nõukogu koosolekuid. Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.

 • Nõukogu kinnitab rahvamaja perspektiivsed töösuunad;
 • kooskõlastab juhataja koostatud eelarve projekti ja tööplaani;
 • kuulab kord aastas ära juhataja sisulise ja eelarvelise aruande;
 • teeb vajadusel ettepanekuid vallavalitsusele ja juhatajale Haljala Rahvamaja töö parandamiseks või arenguks; teeb vajadusel ettepanekuid põhimääruse muutmiseks;
  osaleb Haljala Rahvamaja arengukava koostamisel ning annab sellele kooskõlastuse;
 • osaleb Haljala Rahvamaja juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjoni töös Nõukogu töövorm on koosolek, mille kutsub kokku nõukogu esimees või rahvamaja juhataja vastavalt vajadusele; 

Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole nõukogu liikmetest. 

Nõukogu otsused tehakse poolthäälteenamusega;

Nõukogu koosolekud protokollitakse.

Nõukogu esimees esitab protokollid juhatajale, kes korraldab vastavalt asjaajamise korrale materjalide säilitamise ja arhiivi üleandmise;

Nõukogu koosolekutest võtab vajadusel osa juhataja.

Nõukogu otsuste elluviimise eest vastutab juhataja.

Aitame korraldada
Teie meeldejääv sündmus

BRONEERI AEG